Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Geodezija

Posebne geodetske podloge:

 • Posebna geodetska podloga za kolektor u Ulici bana Josipa Jelačića u Zaprešiću
 • Posebna geodetska podloga za glavni projekt odvodnje na području Dugog Sela
 • Pristupna cesta i most prema odlagalištu komunalnog otpada "Kutina" u ulici S. Radića u Kutini
 • Most na vodotoku Rešetarica na cesti Baćin Dol – Cernik, posebna geodetska podloga

Parcelacije i izvlaštenja:

 • Južni nasip retencije Lonjsko Polje od CS Šašna Greda do spoja s rekonstruiranim dijelom nasipa, km 11+133 do km 19+120, geodetske podloge i parcelacijski elaborat
 • Desni nasip rijeke Save između naselja Donje Bukevje – Drnek, parcelacijski elaborat
 • Izrada projektnih podloga za glavni projekt i projektne dokumentacije za vodnu građevinu Preljev Palanjek, geodetsko snimanje i parcelacijski elaborat
 • Ojačanje lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Gunja – Rajevo Selo, km 12+272 do km 24+608 (km 197+877 – km 210+258), geodetske podloge i parcelacijski elaborat
 • Parcelacijski elaborat za III etapu zaštitnog nasipa desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja

Geodetske podloge za projektiranje:

 • Lijevi nasip rijeke Mure, dionica Kot – Hotiza, geodetsko snimanje
 • Aktualno stanje na terenu s izradom podloga za projektiranje obnove desnog nasipa rijeke Save između naselja D. Bukevje – Strmec Bukevski, geodetsko snimanje
 • Vodotok Črnomerec, Vrapčak i Kustošak – geodetsko snimanje vodotoka Črnomerec, Vrapčak i Kustošak u svrhu hidrauličkog modeliranja i analize vodotoka, geodetsko snimanje
 • Prethodni istražni radovi i projektna dokumentacija za opskrbu vodom sustava za zasnježenje Medvednice, geodetsko snimanje
 • Izvedbena tehnička dokumentacija čišćenja kinete plovnog puta, lokacija Rajevo Selo – Posavski Podgajci od km 227+500 do km 233+200
 • Sanacija lijeve obale rijeke Save kod sela Štitar od km 275+770 do km 276+277 (plovne stacionaže), geodetsko snimanje
 • Podloge za glavne projekte plovnog puta i regulacije rijeke Save, geodetsko snimanje
 • Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save od Račinovaca do Siska, Dionica Račinovci – Slavonski Brod, geodetsko snimanje
 • Glavni vodoopskrbni cjevovod općine Bistra, geodetsko snimanje
 • Izrada izvedbenih projekata za popravak vodograđevina na Savi, geodetsko snimanje
 • Osiguranje podloga za glavne projekte plovnog puta i regulacije rijeke Save, geodetsko snimanje

Elaborati iskolčenja:

 • Akumulacija Londža, I etapa, elaborat iskolčenja
 • Elaborat iskolčenja za savski nasip Drnek – Bukevje
 • Elaborat iskolčenja za II etapu zaštite samoborskog područja od rijeke Save

Praćenje pomaka i slijeganja objekata:

 • Geodetska mjerenja položajnih pomaka i slijeganja na ustavama i branama u VGO Sava
 • Tehničko promatranje brana u sklopu VGO Sava

Batimetrijska snimanja:

 • Aktualizacija poprečnih profila rijeke Save od Nartskog Otoka do Prevlake
 • Geodetsko snimanje poprečnih profila rijeke Save od Zagreba do Kosnice
 • Geodetsko snimanje poprečnih profila rijeke Save od Podsuseda do Jesenica

Prostorne podloge/podaci:

 • Definiranje obuhvata buduće parcele Višenamjenskog kanala Dunav – Sava, stručna podloga
 • Definiranje obuhvata buduće parcele nove luke Vukovar na VKDS kod naselja Bršadin, stručna podloga
 • Uređenje plovnog puta rijeke Save od utoka Kupe do Galdova
 • Stručna podloga za definiranje plovnog puta od Siska do Bregane
 • Izrada projektnih podloga – mjerenje protoka, vučenog i suspendiranog nanosa na definiranim profilima rijeke Save
 • Digitalizirane prostorne podloge rijeke Save na području vukovarsko-srijemske županije u cilju provedbe (i automatizacije) obrane od poplave