Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Osnovni podaci

Naziv tvrtke:

Skraćeni naziv:
Adresa:
Internetska adresa:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
OIB:
Poslovna banka:
Broj bankovnog računa:
Direktor:

Vodoprivredno-projektni biro dioničko društo za projektiranje
Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III
www.vpb.hr
01/56 30 400
01/56 30 401
vpb@vpb.hr
35069807615
Zagrebačka banka
2360000-1101210948
Darko Jelašić, dipl. inž. građ.