Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Višenamjenski hidrotehnički sustavi

Kanal Dunav – Sava:

  • Višenamjenski kanal Dunav – Sava, stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole
  • Višenamjenski kanal Dunav – Sava, novelacija idejnog projekta
  • Hidrološki aspekti funkcioniranja višenamjenskog kanala Dunav – Sava, studija
  • Etapni razvoj višenamjenskog kanala Dunav – Sava, studija

Akumulacije:

  • Akumulacija Martinac Trojstveni, studija utjecaja na okoliš i idejni projekt
  • Akumulacija Londža, glavni i izvedbeni projekt
  • Akumulacija Polojac, studija o utjecaju na okoliš
  • Akumulacija Bjelolasica, idejno rješenje
  • Akumulacija Kotao u Kulsko – Korlatskom polju, studija o utjecaju na okoliš