Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Zaštita od štetnog djelovanja voda

Obrambeni sustavi

 • Sustav obrane od poplava Srednjeg posavlja, studija
 • Obrana od poplava grada Karlovca, idejno rješenje
 • Rizici od poplava na slivu Orljave, studija
 • Uređenje sliva vodotoka Vugrovog potoka i Čučerske Reke, idejno rješenje
 • Optimalizacija kriterija proglašenja stupnjeva obrane od poplave na državnim vodama na području
  Zagrebačke županije s operativnom prognozom velikih voda, studija
 • Zaštita Dugog Sela od velikih voda, idejno rješenje
 • Zaštita od velikih voda i rješenje uređenja slivova sjeverozapadnog područja Medvednice (Bistra – Jablanovec)
  do utoka u Krapinu, idejni projekt i identifikacija postojećeg stanja okoliša
 • Podloga za izradu studije o utjecaju na okoliš
 • Procjena isplativosti investicija na projektima obrane od poplava, studija isplativosti za Svjetsku banku
 • Preljev Palanjek s pripadajućim objektima, glavni projekt

Zaštitni nasipi

 • Zaštitni nasipi desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja, idejni projekt
 • Zaštitni zid desnog zaobalja rijeke Save u Samoborskom Otoku, glavni projekt
 • Zaštitni nasip rijeke Save od utoka Gradne do zaštitnog zida u Samoborskom Otoku, glavni projekt
 • Zaštitni nasipi desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja – Vodotok Gradna, glavni projekt
 • Zaštitni nasipi desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja – Vodotok Bistrac, glavni projekt
 • Zaštitni nasipi desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja – Savski nasip i obrambeni zid podsustava Gradna - Rakovica, glavni projekt
 • Zaštita samoborskog područja od poplava velikim vodama rijeke Save, Izgradnja desnog Savskog nasipa, Elaborat zaštite okoliša – utjecaj na vegetaciju i faunu
 • Zaštita lijevog zaobalja rijeke Save od rijeke Sutle do rijeke Krapine, idejno rješenje
 • Lijevi nasip rijeke Mure – dionica Kot – Hotiza (km 72+507 – 75+734), glavni projekt
 • Nasip Varaždin – Svibovec – Družbinec, desnoobalni nasip rijeke Drave za zaštitu od velikih voda naselja Svibovec (km 0+000 – 13+935), glavni projekt
 • Nasip Trnovec, lijevoobalni nasip rijeke Drave za zaštitu od velikih voda naselja Trnovec (km 0+000 – 2+416), glavni projekt
 • Desnoobalni nasip rijeke Mure za zaštitu od velikih voda naselja Podturen i Lončarevo, glavni projekt
 • Desni nasip rijeke Save između naselja Donjeg Bukevja i Drneka, glavni projekt
 • Rekonstrukcija desnog nasipa rijeke Save između naselja Donje Bukevje – Strmec Bukevski, glavni projekt
 • Rekonstrukcija lijevog nasipa uz rijeku Savu,  dionica Račinovci – Štitar, stručna podloga
 • Rekonstrukcija nasipa i sanacija obale Save u Trbarjevu Desnom, glavni projekt
 • Rekonstrukcija desnog nasipa rijeke Save od Graduse do Selišta Sunjskog (km 0+000 – 10+500), glavni projekt
 • Južni nasip retencije Lonjsko polje od CS Šašna greda do spoja s rekonstruiranim dijelom nasipa, idejni i glavni projekt
 • Rekonstrukcija nasipa u Županji, idejni i glavni projekt
 • Sjeverni nasip retencije Lonjsko polje, glavni projekt
 • Desnoobalni nasip rijeke Mure za zaštitu od velikih voda naselja Podturen i Lončarevo, idejni projekt, glavni projekt i studija o utjecaju na okoliš
 • Sniženje preljevnog nasipa Jankomir, izvedbeni projekt
 • Zaštitni nasipi kanala Odra na dionici od preljeva Jankomir do Jadranske avenije, izvedbeni projekt

Regulacije vodotoka:

 • Sanacija odrona lijeve obale Save kod sela Mlake od km 498+961 do km 499+761, glavni projekt
 • Sanacija odrona lijeve obale Save kod sela Štitar od km 275+770 do km 276+277, glavni projekt
 • Projekt održavanja rijeke Krapine s ojačavanjem obrambenih nasipa i obnovom regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina od ušća vodotoka Bistra I do područja Kupljenova, stac. od km 8+000 do km 14+200, izvedbeni projekt
 • Brza cesta Popovec – M. Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Andraševec (Bračak) – Mokrice (D307), faza I, Knjiga C 2.1, Građevinski projekt vanjske odvodnje s troškovnikom, glavni projekt
 • Regulacija korita vodotoka Pakra od km 21+930 do km 24+700, glavni projekt
 • Tehničko rješenje uređenja srednjeg dijela toka rijeke Dretulje, idejno rješenje
 • Oteretni kanal rijeke Mure, studija o utjecaju na okoliš
 • Uređenje vodotoka Muratovice i Brestače u brdskom dijelu sliva, glavni projekt
 • Uređenje i zaštita desne obale vodotoka Bregana od Breganskog sela do Grdanjaca, idejno rješenje
 • Tehničko rješenje ušća Graduse u Savu, izvedbeni projekt
 • Uređenje potoka Goštiraj sjeverno od autoceste Zagreb – Bregana do čvora Sv. Nedjelja, izvedbeni projekt
 • Korito potoka Glavničice, Dionica Belovar – Adamovec, izvedbeni projekt
 • Obnova korita vodotoka Kaluđer s izvedbenim dijelom, Elaborat tehničkog uređenja
 • Obaloutvrda Županja, glavni projekt
 • Rekonstrukcija vodograđevina na Savi, Izvedbeni projekt Analiza postojećeg stanja u slivu vodotoka Vrapčak, Kustošak i Črnomerec, studija
 • Hidrotehničko uređenje vodotoka Vrapčak, Kustošak i Črnomerec, idejni projekt
 • Uređenje korita rijeke Orljave i zaštita zaobalja u dionici Brodski Drenovac – Pleternica, idejni projekt

Retencije:

 • Brana i retencija Vrbova s pratećim građevinama, stručna podloga i glavni projekt
 • Retencija Planički Jarek, idejni i glavni projekt
 • Retencija i brana Martin Breg – evakuacijske građevine brane,  glavni projekt
 • Retencija Rakovica, idejni projekt
 • Retencija Lipovečka Gradna – hidrološko-hidraulička analiza,  idejni projekt
 • Retencija Ogulin, studija o utjecaju na okoliš
 • Retencija Burdelj, Idejni projekt, studija o utjecaju na okoliš