Kontakt

Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Ulica grada Vukovara 271/III
10000 Zagreb

tel.: 01/56 30 400
fax.: 01/56 30 401
e-mail: vpb@vpb.hr
www.vpb.hr

Zaštita voda

 • Kanalizacijski sustav naselja Brtonigla – glavni projekt
 • Globalno koncepcijsko rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Županije krapinsko zagorske
 • Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Nova Vas – glavni projekt
 • Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Klanjec - Novelacija koncepcijskog rješenja  i glavni projekt
 • Odvodnja otpadnih voda naselja Karigador - Idejni i glavni projekt
 • Kanalizacijski sustav Kaštela - Trogir, I faza, Podsustav Čiovo - glavni projekt
 • Kanalizacijski sustav Kaštela - Trogir, I faza, Podsustav Kaštela - glavni projekt
 • Kanalizacijski sustav Kaštela - Trogir, I faza, Podsustav Trogir - glavni projekt
 • CUPOV "Divulje", I. A Faza, CS "Divulje - Uređaj" i CS Slanac" s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorom - glavni projekt
 • Priključci sabirnih kanala sporednih ulica i kućni priključci na glavni kolektor odvodnje otpadnih voda Zaprešić – Harmica - izvedbeni projekt
 • Studija zaštite voda Bjelovarsko-bilogorske županije
 • Sustav odvodnje Grada Topusko - Matematički model
 • Sustav odvodnje naselja Pušća i naselja koja gravitiraju k potoku Pušća,  Magistralni odvodni cjevovod - glavni projekt
 • Regulacijska građevina u čvoru 44, retencijski bazen RB3 i crpna stanica CS3 kanalizacijskog sustava grada Zaprešića - idejni  i glavni projekt
 • Glavni kanalizacijski kolektori naselja Pregrada, Rekonstrukcija kolektora "A", km 0+806,17 - 1+886,35 - glavni projekt
 • Shopping City Zagreb, Sanitarna odvodnja, I faza - idejni i glavni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Dvor - idejni projekt
 • Sustav odvodnje otpadnih voda Općine Bistra - idejni i glavni projekt
 • Kanalizacijski sustav Čazma, Kolektor B - glavni projekt
 • Glavni kolektori sustava odvodnje naselja Pušća i naselja koja gravitiraju potoku Pušća, I etapa - idejno rješenje
 • Odvodnja otpadnih voda Grada Bjelovara, Podsustav Istok - idejni projekt
 • Analiza postojećeg stanja kanalizacijskog sustava Grada Dugog Sela
 • Aktualizacija idejnog rješenja kanalizacijskog sustava Grada Dugog Sela
 • Monitoring količina otpadnih voda sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Zaboka
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik, Rajić i Borovac - idejni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda Općine Rakovec -  idejni projekt
 • Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica - idejni projekt
 • Odvodni kolektor Bistra – Zaprešić 1. i 2. etapa - idejni i glavni projekt
 • Odvodnja otpadnih voda naselja Lukarišće - idejni i glavni projekt
 • Spojni kolektor sanitarne odvodnje gospodarske zone Shopping City Zagreb, Jug - idejni i glavni projekt
 • Odvodnja sanitarnih otpadnih voda 1. etapa – Gospodarska zona Mlaka - glavni projekt
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Podturen, studija o utjecaju na okoliš
 • Odvodnja otpadnih voda u naseljima Hum Zabočki, Lug Zabočki i Grdenci - idejni projekt
 • Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec - idejni projekt
 • Glavni kolektori odvodnje otpadnih voda grada Dugog Sela - idejni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Pokupsko - idejni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Općine Rovišće - idejni projekt
 • Projekt razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Dugog Sela i Općine Rugvice
 • Odvodnja otpadnih voda sjevernog dijela Grada Zaprešića i Općine Luka - idejni i glavni projekt